تاریخچه فعالیت
اتحادیه تعاونیهای آهنکاران وپروفیل سازی ایران درتاریخ 1366/02/29 بصورت تعاونی تاسیس شده وطی شماره 65285دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه اتحادیه مبلغ 24.500.000 ریال درقالب 245 سهم یکصدهزارریالی و با مشارکت 205 شرکت تعاونی فراهم آمد. مرکز اصلی دفتراتحادیه درشهـرتهـران- خیابان فلسطین شمالی- بعدازخیابان ایتالیـا – بن بست سعیدی – پلاک 2 واقع شده است.
 اهداف اتحادیه
 الف : اهداف عمومی
1 – ترویج وتحکیم مشارکت، همکاری وتعاون عمومی.
 2 – کمک به توسعه وگسترش بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به منظورتامین وتعمیم عدالت اجتماعی.
 ب : اهداف اختصاصی
 1 – تهیه، تدارک وتامین نیازمندیهای مشترک تعاونیهای عضو و توزیع وعرضه به آنها.
 2 – حذف واسطه های زائد از چرخه تولید، توزیع ومصرف ازطریق فعالیتهای مستمر و روبه رشد اتحادیه وتوسعه وتعمیق شبکه منسجم تعاونیهای آهنکاران ایران.
موضوع فعالیت
 1 – ارائه خدمات آموزشی وفرهنگی وتبلیغاتی مربوط به امورتعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات موردنیازاعضای آنهاوگسترش تعلیمات تعاونی.
 2 – ارائه خدمات تحقیقاتی ومطالعاتی پیرامون موضوعات موردنیازتعاونیهای عضووکمک به جمع آوری آمار و اطلاعات وگزارشهای اقتصادی واجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
 3 – کمک به سازماندهی وحسن اداره امور و هماهنگی وحفاظت وتوسعه تعاونیهای عضو.
 4 – کمک به برقراری ارتباط وهمکاری متقابل بین تعاونیهای عضو و بین آنها و مردم ودولت وسایرارتباطات داخلی وخارجی.
 5 – ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری واعتباری به تعاونیهای عضو.
 6 – ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضادرکلیه امورمورد نیازآنها، خدمات مشاوره ای و راهنمایی وسایرتسهیلات مورد نیاز تعاونیهای عضو.
 7 – نظارت برالتزام تعاونیهای عضو موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین ومقررات مربوط ومعرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.
 8 – حل اختلاف وداوری درمحدوده امورمربوط به تعاونیهای عضو بصورت کدخدامنشی، وصلح اعضای تعاونیها.
 9 – ایجاد واحدهای تولیدی مورد نیاز و انجام سایرفعالیتهای اقتصادی به منظورتامین نیازهی اتحادیه واعضای آن.
 10 – سرمایه گذاری درموسسات خدماتی وتولیدی ونهادهای اقتصادی با الویت تعاونیها و اقدام به خریدکارخانجات وموسسات دولتی وغیردولتی.
 11 – برگزاری نمایشگاه ویامشارکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی.
 12 – بازاریابی، خریدوفروش، صادرات وواردات وعرضه تولیدات اتحادیه وتعاونیهای عضو.
 13 – تامین وعرضه نیازمندیهای ارگانهای دولتی ویا دستگاههای عمومی وعام المنفعه مشروط برآنکه موجب تعلق مالیات و یاجریمه مالیاتی نشود.
 14 – تامین اماکن، تاسیسات، تجهیزات وسایرامکانات مورد نیاز فعالیتهای اتحادیه ازطریق خرید، اجاره، اجاره بشرط تملیک، و یا سایر عقود قانونی واسلامی و نیز واگذاری اماکن زائد براحتیاج اتحادیه به غیر بصورت اجاره درمدتی که موردنیاز نمی باشند.
 15 – اعمال همکاری، هماهنگی وتعاون وتعامل با موسسات تعاونی وسایربخشهای اقتصادی بشرح بند 5 ماده 66 قانون بخش تعاونی ونیز قبول نمایندگی اشخاص واجدشرایط ویااعطای وکالت یانمایندگی به آنهابرای انجام اموریکه لازمه اجرای بندقانونی فوق الذکراست.
 16 – انجام امورودیگرفعالیتهای مرتبط با اهداف اتحادیه.
باتوجه به شرایط موجودکشور و اعلام مقام معظم رهبری به ایجاد اقتصاد مقاومتی که این اقتصادمبتنی برمردم می باشدو تعاونیها باتوجه به شرائط موجودمی توانند نقش بسزائی درچنین اقتصادی ایفا نمایند. چراکه تعاونیها مردمی ترین نهاد اقتصادی جامعه بوده وازبطن مردم بوجودآمده ومی توانند کالاوخدمات موردنیازرا بصورت مستقیم به دست مصرف کنندگان واقعی برسانند.
اتحادیه تعاونیهای آهنکاران وپروفیل سازی ایران هم اکنون باداشتن سرمایه ای بالغ بر47.738.900.000 ریال وتعداد 194 عضو حقوقی (شرکت تعاونی) وتعدادحدود 17.000 عضوحقیقی با عقد قرارداد تبدیلی باکارخانجات سراسرکشورضمن تهیه ورق رول با نازلترین قیمت و تبدیل آن توسط کارخانجات طرف قرارداد اتحادیه، نسبت به توزیع انواع پروفیل، قوطی و ورق تخت بین اعضای خود درسراسرکشور اقدام می نماید.

Footer